Privancy Policy

Nicoară Camelia Blog. mai exact site-ul https://nicoaracamelia.ro, este guvernat de următoarea politică de confidențialitate (Prinvancy Policy):

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să o protejăm. Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă aduce la cunoștiință ce informații personale putem colecta și cum pot și utilizate. Această declarație se aplică numai acestui site web.

Ce infomații culegem și cum le utilizăm?!

Putem colecta informații personale de la dumneavostră precum:

 • numele sau adresa dumneavostră de e-mail. De exemplu, puteți trimite voluntar informații site-ului web lăsând un comentariu sau abonându-vă la newsletter.
 • informații colectate automat: colectăm automat informații despre dumneavoastră și dispozitivul cu care accesați site-ul web. De exemplu, atunci când utilizați site-ul web, vă vom înregistra adresa IP, tipul sistemului de operare, tipul browserului, site-ul web de referință, paginile pe care le-ați vizualizat și datele/orele la care ați accesat site-ul web. De asemenea, putem colecta informații despre acțiunile pe care le întreprindeți atunci când utilizați site-ul, cum ar fi link-urile pe care ați dat click.
 • cookie-uri : putem înregistra informații folosind cookie-uri, care sunt fișiere de date mici stocate pe browser-ul dvs. de către site-ul web. Putem folosi atât cookie-uri de sesiune, care expiră la închiderea browser-ului, cât și cookie-uri persistente, care rămân în browser până când sunt șterse, pentru a vă oferi o experiență mai personalizată pe site.

Cum pot fi folosite informațiile tale?

Putem folosi informațiile colectate în următoarele moduri:

 • pentru a opera și întreține site-ul web;
 • pentru a vă crea contul, indentificându-vă ca utilizator al site-ului web;
 • pentru a vă trimite newsletter-ul;
 • pentru a vă trimite răspunsuri la comentariile sau întrebările dumneavostră;
 • pentru a proteja, investiga și descuraja împotriva activităților neautorizate și ilegale.

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele afișate în formularul de comentarii, precum și adresa IP a vizitatorului și șirul de agent de utilizator al browserului pentru a ajuta la detectarea spamului.
Un șir anonim creat din adresa dvs. de e-mail (numit și hash) poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl utilizați.

Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului dvs., fotografia dvs. de profil este vizibilă publicului în contextul comentariului dvs.

Media

Dacă încărcați imagini pe site, ar trebui să evitați încărcarea imaginilor cu date de locație încorporate (GPS EXIF) incluse. Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage orice date despre locație din imaginile de pe site.

Cookie-uri

Dacă lăsați un comentariu pe site-ul nostru, puteți opta pentru a vă salva numele, adresa de e-mail și site-ul web în cookie-uri. Acestea sunt pentru confortul dvs., astfel încât să nu trebuie să completați din nou datele dvs. când lăsați un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor dura un an.

Dacă vizitați pagina noastră de conectare, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă browserul dvs. acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat atunci când închideți browserul.

Când vă conectați, vom configura, de asemenea, mai multe cookie-uri pentru a salva informațiile dvs. de conectare și opțiunile de afișare a ecranului. Cookie-urile de conectare durează două zile, iar cookie-urile cu opțiuni de ecran durează un an.

Dacă selectați „Rețineți-mă”, datele dvs. de conectare vor persista timp de două săptămâni. Dacă vă deconectați de la contul dvs., cookie-urile de conectare vor fi eliminate. Dacă editați sau publicați un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browserul dvs.

Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul postării articolului pe care tocmai l-ați editat. Expiră după o zi.

Conținut încorporat de pe alte site-uri web

Articolele de pe acest site pot include conținut încorporat (de exemplu, videoclipuri, imagini, articole etc.). Conținutul încorporat de pe alte site-uri web se comportă exact în același mod ca și cum vizitatorul ar fi vizitat celălalt site web.
Aceste site-uri web pot colecta date despre dvs., pot utiliza cookie-uri, pot încorpora urmăriri suplimentare de la terți și vă pot monitoriza interacțiunea cu acel conținut încorporat, inclusiv urmărirea interacțiunii dvs. cu conținutul încorporat dacă aveți un cont și sunteți conectat la acel site web .

Cu cine împărtășim datele dvs.

Dacă solicitați o resetare a parolei, adresa dvs. IP va fi inclusă în e-mailul de resetare.

Cât timp păstrăm datele dvs.

Dacă lăsați un comentariu, comentariul și metadatele acestuia sunt păstrate pe termen nelimitat. Astfel, putem recunoaște și aproba automat orice comentarii ulterioare în loc să le ținem într-o coadă de moderare.
Pentru utilizatorii care se înregistrează pe site-ul nostru web (dacă există), stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale în orice moment (cu excepția faptului că nu își pot schimba numele de utilizator). Administratorii site-urilor web pot, de asemenea, să vadă și să editeze aceste informații.

Ce drepturi aveți asupra datelor dvs.

Dacă aveți un cont pe acest site sau ați lăsat comentarii, puteți solicita să primiți un fișier exportat cu datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv orice date pe care ni le-ați furnizat.

De asemenea, puteți solicita ștergerea oricăror date personale pe care le deținem despre dvs. Aceasta nu include date pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, legale sau de securitate.

Unde vă trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Programul de Afiliere

Site-ul web se poate angaja în marketing de afiliere, care se realizează prin încorporarea de linkuri de urmărire în site. Dacă faceți click pe un link de partener afiliat, un cookie va fi plasat în browserul dvs. pentru a urmări orice vânzare în scopul de comisionare.

Nicoară Camelia Blog este înscris în 2Performant, un program de publicitate afiliat conceput pentru a oferi site-urilor un mijloc de a câștiga taxe publicitare prin publicitate și linkuri de la diverși terți. Acest program folosește diverse cookieuri pentru a urmări vizitele în scopul de a aloca comision pentru aceste vânzări.

—————————————Englesh Verision———————————-

Who we are

 Our website address is: https://nicoaracamelia.ro.

We respect your privacy and are committed to protecting it. The purpose of this privacy policy is to let you know what personal information we may collect and how we may use it. This statement only applies to this website.

What information do we collect and how do we use it?

We may collect personal information from you such as:

 • Your name or email address- for example, you can send volunteer information on the website by leaving a comment or subscribing to the newsletter.
 • information collected automatically – we automatically collect information about you and the device you are using to access the website. For example, when you use the website, we will record your IP address, operating system type, browser type, reference website, pages you have viewed, and dates / times you have visited the site. web. We may also collect information about the actions you take when you use the site, such as the links you clicked.
 • Cookies – we may record information using cookies, which are small data files stored on your browser by the website. We may use both session cookies, which expire when the browser is closed, and persistent cookies, which remain in the browser until they are deleted, to give you a more personalized experience on the site.

How can your information be used?

We may use the information collected in the following ways:

 • to operate and maintain the website;
 • to create your account, identifying you as a user of the website;
 • to send you the newsletter; to send you answers to your comments or questions;
 • to protect, investigate and discourage unauthorized activities and illegal.

Comments

 When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

 If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

 If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select „Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

 If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

 Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Affiliate Program

The website can engage in affiliate marketing, which is done by embedding tracking links in the site. If you click on an affiliate partner link, a cookie will be placed in your browser to track any sales for commissioning purposes.
Nicoară Camelia Blog is enrolled in 2Performant, an affiliate advertising program designed to provide sites with a means to earn advertising fees through advertising and links from various third parties. This program uses various cookies to track visits in order to allocate commission for these sales.